Editie 2023

Dit is de derde editie van vena.be, we schrijven september 2023. Zoals aangekondigd bij de eerste editie, is er jaarlijks in september een update, incl. een nieuwe printversie voor de liefhebbers.

Er wordt momenteel onderzocht of de regels kunnen aangepast worden zodat een vlot gebruik met een reference manager mogelijk wordt. Dat zou kunnen resulteren in een volledig nieuwe aanpak en tevens vereenvoudiging van de regels. In afwachting blijft de editie 2023 opnieuw grotendeels ongewijzigd, met één uitzondering, de regel 168 over het verwijzen naar doctoraten. Een overzicht van de wijzigingen, vindt u hier.

De regels zijn weergegeven in twee kolommen: de eigenlijke regels links en de voorbeelden rechts, opdat deze overzichtelijk te raadplegen zijn. We horen graag uw mening en suggesties.

[er wordt nog gewerkt aan een zoekfunctie]

Een gezamenlijk initiatief van

Universiteit Hasselt, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven
website ontwerp: KU Leuven

Commissieleden

Joke Baeck, Universiteit Gent
Bert Demarsin, KU Leuven
Karl Hendrickx, Universiteit Antwerpen
Stefaan Smis, Vrije Universiteit Brussel
Cedric Jenart, Universiteit Antwerpen
Tim Wuyts, Universiteit Hasselt
Christoph Malliet, KU Leuven

Uitgangspunten

Bij het opstellen van de regels werden, zoals voorheen, de volgende uitgangspunten in acht genomen:

  1. verwijzingen en afkortingen kiezen die het opzoekingswerk voor een niet-ingewijde lezer tot een minimum beperken
  2. consequent de aangehouden criteria toepassen
  3. vereenvoudigen waar mogelijk
  4. het Nederlandse taaleigen respecteren.

In de praktijk zijn deze uitgangspunten niet altijd volledig met elkaar te verzoenen. In dergelijke gevallen heeft de commissie keuzes moeten maken, die wellicht niet altijd iedereen zullen kunnen bevredigen. Verwijzen en afkorten is een kwestie van afspraken, wellicht nog meer dan taal. Daarom dringt de commissie erop aan dat de Vlaamse juristen de normen, die uitgewerkt werden door de gezamenlijke Vlaamse rechtsfaculteiten, zoveel mogelijk in acht zouden nemen. Vrijwillige medewerking van al wie in juridisch Vlaanderen schrijft en uitgeeft, is dan ook onontbeerlijk voor het welslagen van het enige doel dat dit boekje beoogt: de rechtsbeoefening in Vlaanderen op een hoog peil houden.

De richtlijnen in deze leidraad betreffen vooral het Belgische recht, met inbegrip van de in België geldende internationale en vooral Europese bronnen. Ze zijn bedoeld voor Nederlandstalige teksten die in België worden gepubliceerd. Voor publicaties in andere talen of in andere landen gelden meestal andere richtlijnen.

Het is de uitdrukkelijke wens van de commissie om de gids zo ruim mogelijk te verspreiden en de methodiek van het verwijzen en afkorten een belangrijke plaats in de rechtenopleiding te geven.

Interuniversitaire Commissie Juridische Verwijzingen en Afkortingen